Plastové jímky a septiky

Plastové jímky, septiky a retenční nádrže pro bezpečné uložení téměř jakéhokoli materiálu

Nádrže splňují normy pro styk s vodou a potravinami a každý vyrobený kus je pečlivě testován.

Polypropylenové nádrže jsou mimořádně odolným, bezpečným a praktickým způsobem pro uchování nejen kapalných, ale také sypkých materiálů včetně chemikálií.

Díky plastové konstrukci tyto jímky nepodléhají korozi, jsou cenově dostupné, manipulace s nimi je snadná a osazení bezproblémové. Není nutné o ně nijak speciálně pečovat, a přesto vydrží sloužit celá léta.


Technologie výroby i mimořádně kvalitní zpracování zajišťují vysokou míru bezpečnosti proti úniku uskladněného materiálu. Dodáváme několik typů plastových nádrží s širokou variabilitou použití a osazení - můžete je umístit ven, dovnitř, případně zakopat.

Co můžete v polypropylenové nádrži uskladnit

• Odpadní vodu
• Dešťovou vodu
• Pitnou i technickou vodu
• Granuláty a sypké materiály nejen pro potravinářský průmysl
• Kapaliny vyjma hořlavých
• Chemikálie a jiné agresivní látky

Vyrobíme vám přesně takovou jímku, jakou potřebujete

Polypropylenové nádrže EKOCIS jsou vysoce konfigurovatelné dle vašich požadavků. Nejde přitom jen o tvar a rozměry. Na vaše přání mohou být navíc opatřeny technologickými přepážkami, otvory pro napojení potrubí, pevným nebo odnímatelným víkem a dalšími periferiemi.

Standardně dodáváme nádrže jako otevřené, nebo se záklopy s výztuhami a montážními vstupy pro zakopání do země. Nejsme ničím omezování a vyrobíme plastovou jímku ve vámi zadaném rozměru a povrchové úpravě v závislosti na použití.

Jímky a nádrže splňují požadavky vyhlášky MZd. č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející přímo do styku s vodou a vyhlášku MZd. č. 38/201 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami. Každý vyrobený kus navíc prochází zkouškou vodotěsnosti.

Osazení nádrží – Věnujte zvýšenou pozornost těmto informacím!

Nádrže jsou z provozních důvodů v určitých časových intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Proto je třeba věnovat způsobu osazení velkou pozornost, neboť při nedodržení postupu by mohlo dojít k deformaci nebo k destrukci nádrže. Držte se prosím následujících pokynů a v atypických případech, např. při výskytu spodní vody, vždy kontaktujte výrobce. Nedoporučujeme manipulovat s nádržemi, klesne-li venkovní teplota pod 5 °C.

Osazení pod úroveň terénu

• Připravte stavební jámu o rozměrech odpovídajících velikosti nádrže + manipulační prostor (cca 200 mm na každé straně).
• Na dně jámy proveďte vodorovnou základovou desku z betonu tloušťky 100-200 mm, nejlépe zpevněnou armovací sítí. Pro nádrže typu NKL postačí zhutněný štěrkopískový podsyp o tl. 100 -150 mm. Rozměry základové desky nebo podsypu odpovídají základně nádrže zvětšené na každé straně o 200 mm.
Usaďte nádrž na zatuhlou, vyzrálou a očištěnu základovou desku, nebo pro nádrže NKL na připravený zhutněný podsyp ve vodorovné rovině.
• Nádrž začněte plnit vodou a současně obsypávat přesátou zeminou, pískem či štěrkopískem (to platí pro nádrže samonosné) nebo betonovat plášť nádrže (platí pro nádrže určené k obetonování). Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem (zemí nebo betonem dle typu nádrže) nemá překročit 300 mm.

Nádrže k obetonování (typy NK-EK a N-EK)o objemu nad 3 m3

• Plášť obetonujte do úrovně stropní desky a po zatuhnutí odlijte železobetonovou stropní desku (strop nádrže je nutno podepřít trámky).
• Vybetonujte vstupní šachtu a osaďte poklop.
• Po zaschnutí a vyzrání betonu je možné vodu z nádrže odčerpat.
Vykopanou zeminou zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.

Záklopy z PP

• Zakrytí nádrže (z polypropylenu) je pochozí max.150 kg.
Zakrytí nádrže musí být opatřeno snadno odnímatelným krytem. Doporučená velikost šachetního nástavce a poklopu je průměr 75 x 25, popř. 60 x 60 x 25 cm pro nádrže NKL 75 x 50 cm. Tímto je dána maximální výška nadloží, vyšší nástavec je možno vyrobit po dohodě s výrobcem.
• Při nebezpečí spodní vody je nutno nádrž upravit proti spodní vodě, např. límcem proti vztlaku, atypickými výztuhami apod.