Čistírna odpadních vod

Domácí čistírna odpadních vod není nic složitého

Naše domácí čistírny odpadních vod se vyznačují velmi jednoduchou konstrukcí. Jsou tvořeny dvěma základními částmi:

Tou první je plastová nádrž ve tvaru válce o výšce 1,5 metru a průměru 1,3 metru. Nádrž je rozdělena na několik sektorů, v nichž probíhají různé biologické procesy vedoucí k odbourání odpadu.

Druhou, podstatně menší, ale neméně důležitou část představuje kompresor, který skrze několik ventilů vhání do ČOV vzduch. Právě v precizním nastavení vzduchových ventilů spočívá správné fungování čističky odpadních vod.


ČOV Ekocis mají Certifikát SZÚ Brno o plnění směrnic

Naše ČOV jsou certifikované dle ČSN EN 12566-3+A2:2014 a to státním zkušebním ústavem (SZÚ Brno s.p.) a jsme tak jedni z mála v ČR s tímto osvědčením.Čistírna splní NV č.401/2015 Sb., a NV č.57/2016Sb.

pdfShlédnout certifikát
pdfProhlášení_o_shodě_ES_2016_-EK-S4.pdf

Instalace a uvedení ČOV do provozu

TIP Ekocis:
Nemáte kam odvádět přečištěnou vodu? Nebo ji chcete shromažďovat a využívat k zavlažování? Využijte našich záchytných či akumulačních nádrží a zasakovacích tunelů.

Instalace domácí čistírny je rychlá a spuštění do provozu snadné.

1. Ze stavebních úprav na vás čeká pouze vyhloubení a vybetonování dna výkopu.
2. Po usazení ČOV do výkopu se obsypou stěny čistírny jemnou hlínou a instalace je hotova.
3. Potom přijedou pracovníci naší společnosti a zdarma uvedou vaši čističku odpadních vod do provozu.Hradí se pouze minimální dopravné spojené s totuto službou.
4. Jakmile se ČOV zaběhne, přichází do ní na jedné straně odpadní voda a na druhé vytéká voda přečištěná, kterou lze vypustit do vsaku, vodního toku nebo třeba využít k zalévání zahrádky.

Provoz domácí čistírny odpadních vod

TIP Ekocis:
Kal z čistírny odpadních vod představuje skvělý materiál ke zkompostování. Ideální komodita pro zahrádkáře!

Domácí čistírny odpadních vod Ekocis jsou navrženy tak, aby jejich provoz byl co nejsnadnější na obsluhu. Kromě pravidelné kontroly představuje jedinou činnost nezbytnou pro její správné fungování občasné odkalování - cca jednou či dvakrát ročně. Jinak ČOV Ekocis pracuje sama, tiše, bezpečně a spolehlivě jako švýcarské hodinky.

 

Plastové jímky a septiky

Plastové jímky, septiky a retenční nádrže pro bezpečné uložení téměř jakéhokoli materiálu

Nádrže splňují normy pro styk s vodou a potravinami a každý vyrobený kus je pečlivě testován.

Polypropylenové nádrže jsou mimořádně odolným, bezpečným a praktickým způsobem pro uchování nejen kapalných, ale také sypkých materiálů včetně chemikálií.

Díky plastové konstrukci tyto jímky nepodléhají korozi, jsou cenově dostupné, manipulace s nimi je snadná a osazení bezproblémové. Není nutné o ně nijak speciálně pečovat, a přesto vydrží sloužit celá léta.


Technologie výroby i mimořádně kvalitní zpracování zajišťují vysokou míru bezpečnosti proti úniku uskladněného materiálu. Dodáváme několik typů plastových nádrží s širokou variabilitou použití a osazení - můžete je umístit ven, dovnitř, případně zakopat.

Co můžete v polypropylenové nádrži uskladnit

• Odpadní vodu
• Dešťovou vodu
• Pitnou i technickou vodu
• Granuláty a sypké materiály nejen pro potravinářský průmysl
• Kapaliny vyjma hořlavých
• Chemikálie a jiné agresivní látky

Vyrobíme vám přesně takovou jímku, jakou potřebujete

Polypropylenové nádrže EKOCIS jsou vysoce konfigurovatelné dle vašich požadavků. Nejde přitom jen o tvar a rozměry. Na vaše přání mohou být navíc opatřeny technologickými přepážkami, otvory pro napojení potrubí, pevným nebo odnímatelným víkem a dalšími periferiemi.

Standardně dodáváme nádrže jako otevřené, nebo se záklopy s výztuhami a montážními vstupy pro zakopání do země. Nejsme ničím omezování a vyrobíme plastovou jímku ve vámi zadaném rozměru a povrchové úpravě v závislosti na použití.

Jímky a nádrže splňují požadavky vyhlášky MZd. č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející přímo do styku s vodou a vyhlášku MZd. č. 38/201 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami. Každý vyrobený kus navíc prochází zkouškou vodotěsnosti.

Osazení nádrží – Věnujte zvýšenou pozornost těmto informacím!

Nádrže jsou z provozních důvodů v určitých časových intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Proto je třeba věnovat způsobu osazení velkou pozornost, neboť při nedodržení postupu by mohlo dojít k deformaci nebo k destrukci nádrže. Držte se prosím následujících pokynů a v atypických případech, např. při výskytu spodní vody, vždy kontaktujte výrobce. Nedoporučujeme manipulovat s nádržemi, klesne-li venkovní teplota pod 5 °C.

Osazení pod úroveň terénu

• Připravte stavební jámu o rozměrech odpovídajících velikosti nádrže + manipulační prostor (cca 200 mm na každé straně).
• Na dně jámy proveďte vodorovnou základovou desku z betonu tloušťky 100-200 mm, nejlépe zpevněnou armovací sítí. Pro nádrže typu NKL postačí zhutněný štěrkopískový podsyp o tl. 100 -150 mm. Rozměry základové desky nebo podsypu odpovídají základně nádrže zvětšené na každé straně o 200 mm.
Usaďte nádrž na zatuhlou, vyzrálou a očištěnu základovou desku, nebo pro nádrže NKL na připravený zhutněný podsyp ve vodorovné rovině.
• Nádrž začněte plnit vodou a současně obsypávat přesátou zeminou, pískem či štěrkopískem (to platí pro nádrže samonosné) nebo betonovat plášť nádrže (platí pro nádrže určené k obetonování). Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem (zemí nebo betonem dle typu nádrže) nemá překročit 300 mm.

Nádrže k obetonování (typy NK-EK a N-EK)o objemu nad 3 m3

• Plášť obetonujte do úrovně stropní desky a po zatuhnutí odlijte železobetonovou stropní desku (strop nádrže je nutno podepřít trámky).
• Vybetonujte vstupní šachtu a osaďte poklop.
• Po zaschnutí a vyzrání betonu je možné vodu z nádrže odčerpat.
Vykopanou zeminou zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.

Záklopy z PP

• Zakrytí nádrže (z polypropylenu) je pochozí max.150 kg.
Zakrytí nádrže musí být opatřeno snadno odnímatelným krytem. Doporučená velikost šachetního nástavce a poklopu je průměr 75 x 25, popř. 60 x 60 x 25 cm pro nádrže NKL 75 x 50 cm. Tímto je dána maximální výška nadloží, vyšší nástavec je možno vyrobit po dohodě s výrobcem.
• Při nebezpečí spodní vody je nutno nádrž upravit proti spodní vodě, např. límcem proti vztlaku, atypickými výztuhami apod.